תנאים ואחריות טיסות

תנאים כללים:

הנני  מאשר/ת בזאת את פירטי ההזמנה ואת חיוב חשבוני באמצעות כרטיס אשראי זה .ידוע לי כי כל הפרטים שנמסרו על ידי ומפורטים בהזמנה הינם על אחריותי המלאה לאחר שקראתי הבנתי ובדקתי את התנאים והנהלים  לרבות דמי הביטול והשינוי וקיבלתי הרשאה לבצע ההזמנה בשם כל הנוסעים המפורטים ברשימה. חברת "טרוולרטוס" מבקשת להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנה ומהווה ביחד עם פירטי ההזמנה חוזה התקשרות בין החברה לבין הנוסע. בכל מקרה של חילוקי דעות יחייבו תנאים אלה ולא תשמע טענת הנוסע כי לא קרא או הופנה לתנאים.  כל השירותים המוזמנים הם בגדר בקשה עד לקבלת אישור סופי בהתאם למפורטים בהזמנה .

דמי ביטול כפופים לתנאי חברות התעופה למעט תנאי ביטול מקלים על פי חוק הגנת הצרכן כמפורט בהמשך.
במידה והנוסע ביטל נסיעתו יחולו עליו בכל מקרה דמי טיפול של 80$ לאדם בנוסף לדמי הביטול הנקבעים על ידי הספקים וחברות התעופה.
דמי ביטול טיסה לפני היציאה  :  
בהתאם  לחוקים וההגבלות של כללי חברות התעופה  הרשומים  במידע ותנאים כללים / ספקי שירות, בתוספת דמי ניהול שיגבו בכל מקרה.
דמי שינוי תאריך טיסה :  על פי תנאי חברת התעופה הרשומים במידע ותנאים כללים . בתנאי שיש מקום זמין  במחיר של מחלקת  הרישום המקורית שהוזמנה וכורטסה. בכל מקרה של בקשת שינוי ההזמנה תאריך או יעד, ההזמנה תתומחר מחדש וכל הפרשי המחיר יגבו מהלקוח בנוסף לדמי השינוי המצוינים בסעיף דמי שינוי. במידה ומחלקת הרישום של ההזמנה המקורית אינה זמינה יגבה הפרש הסכום הנדרש למחלקת הרישום הבאה הפנויה אחריה להזמנה. לא ניתן לשנות שם נוסע לאחר הכרטוס. שינוי שם יחושב על פי תנאי דמי השינוי. בקשת שינוי התאריך תימסר לסוכן בהודעה מראש על ידי הנוסע  בכתב או במייל. במידה ורוצים לשנות יעד, ההזמנה תתומחר מחדש על פי היעד המבוקש ויגבה הפרש המחיר בהתאם.
על אף האמור לגבי עסקאות שמקום עריכתן מתחיל בישראל  ולחברות התעופה יש נציגות בארץ יחולו התנאים הבאים: ביטול עסקאות "מכר מרחוק" שבוצעה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 סעיף14ג לחוק ,קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק ביטול העסקה יתאפשר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, וכל עוד מועד ביטולה לא חל בתוך 7 ימים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. שאינם ימי  עסקים .עסקת מכר מרחוק"-התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; בהתקיים תנאים אלה דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 שח לאדם הנמוך מבניהם . בכפוף לאמור לעיל, יחולו על ביטול הזמנה דמי טיפול  כנקוב בפרטי ההזמנה לבד מדמי טיפול בסך 85 דולר ארה"ב בהזמנות למוצרי חו"ל ו150  ₪ להזמנות מלונות/חבילות בארץ אשר יקוזזו מסך הסכום להחזר.

טיסות:
הטיסות מבוצעות וכפופות לתנאי המוביל האווירי והנן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה. מועדי הטיסות ,מסלולן וזמנן עשויים להשתנות, לעיתים יתכנו ביטולים של טיסות בשל אילוצים של חברות התעופה. במקרים אלו תוצע אלטרנטיבה ללקוח.טיסות שכר הנן טיסות מחוץ לנתיב הן מופעלות על פי תקנות טיסות השכר ומותנות באישור מנהל התעופה האזרחי ולפיכך שעות הטיסה, המוביל ופרטיהן אינן סופיות ועלולות להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה  גם ללא הודעה מוקדמת על ידי המפעילים. במידה ומפעיל הטיסה יביא לידיעת הסוכן על השינוי מראש ,המידע יועבר לידיעת הנוסעים. כל שינוי או ביטול שיחול הינו באחריות הבלעדית של המוביל/חברת התעופה או מארגן טיסת השכר ולמזמין לא תהיינה טענות או תביעות לטרוולר טורס שלא תישא בכל צורה שהיא בהוצאות ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם לנוסע כתוצאה משיבושים בטיסות, ולא תעמוד לנוסע הזכות לבטל את הזמנתו בגין שינוי זה.

אישור טיסות: על הנוסעים למסור מספר טלפון  מעודכן  ונגיש בחול או מייל זמין על מנת שנוכל  לעדכן בכל מקרה של שינוי בהזמנה או בטיסה. כמו כן באחריות הנוסע להתעדכן ולוודא שלא חלו שינויים בפירטי הטיסה. יש לאשר את טיסת החזרה לארץ 72 שעות לפני מועד החזרה.
אי הופעה לטיסה ( Non Show) מבטלת  באופן אוטומטי את כל הטיסות בהזמנה. הכרטיס מתבטל על ידי חברת התעופה ואין החזר כספי כלשהוא. כמו כן אי הגעה/ אי התייצבות על כל אחד מקטעי הטיסה משמעותו Non Show!   מבטל את כרטיס הטיסה, ואין החזר כספי מלא או חלקי.חובה להתייצב בשדה התעופה שלוש שעות לפני מועד הטיסה.

חשוב ביותר: חובה להתייצב לכל אחד מקטעי הטיסה בהזמנה כולל טיסות הפנים במידה וישנם, אי התייצבות מכל סיבה שהיא לטיסת המשך או טיסת פנים תביא לביטול של כרטיס הטיסה כולל קטעי הטיסה הבינלאומית, במקרה כזה לא יינתן החזר כספי מלא או חלקי  מחברת התעופה ומחברת טרוולר טורס.
במידה והלקוח מבקש לא להגיע לטיסה כלשהיא בהזמנה, מחובתו לעדכן מראש את חברת תעופה או את הנציג בחברת טרוולר טורס כדי לבצע את השינוי הנדרש בהתאם לחוקי כרטיס הטיסה.כל שינוי חייב להתבצע לפחות 24 שעות לפני מועד הטיסה או בדלפקי חברת התעופה בשדה התעופה, במידה והשינוי נעשה על-ידי טרוולר טורס יש לאשר את השינוי בכתב (בקשת השינוי על ידי חברת טרוולר טורס יעשה בשעות עבודת המשרד).קטעי הטיסה חייבים להיות מכובדים ברצף על פי המפורט בכרטיס הטיסה. הכרטיס  לא יהיה תקף במקרה של שימוש בשוברים שלא בהתאם לרצף כמפורט בכרטיס הטיסה .כמו כן אין החזר כספי על קטעי טיסה לא מנוצלים.       

דרכון ואשרות: באחריות הנוסע לוודא כי דרכונו תקף לפחות 6 חודשים לפני תאריך החזרה ממדינת היעד לארץ . על כל אזרח ישראלי בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר חובה להיכנס ולצאת מגבולות המדינה עם הדרכון הישראלי בלבד. באחריות הנוסע לברר קודם ההזמנה הצורך באשרות כניסה ותוקפן לארצות בהן נדרש לבקר .על הנוסע לציין בפני הסוכן  אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי, מחזיק בתעודת מעבר או כל מסמך אחר טרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול. בכל מקרה טרוולרטורס אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעה כלשהיא שחלה על הנוסע .יש לבדוק שישנן בדרכון  לפחות שני דפים ריקים לחתימות. טיפול בבקשת אשרת כניסה(ויזה) המתבצעות באמצעותנו היא באחריות השגרירויות בלבד ואין לנו כל אמצעי לזרז קבלת האשרה. במידה והלקוח ביקש להנפיק כרטיס טיסה טרם קבלת האשרה יחולו על הכרטיס דמי שיני / ביטול על פי המפורט בסעיף דמי ביטול. חובה על בעלי דרכון שאינו ישראלי הנוסעים לארצות הברית ללא צורך באשרות כניסה להירשם מראש באתר רשות ההגירה של ארה"ב.   ESTA אי  קיום  הנוהל וסירוב טיסה לא יהווה בסיס להחזר כספי בשל כרטיס לא מנוצל.
אזהרות מסע: באחריות הנוסע לבדוק קודם לנסיעתו באם קיימות אזהרות מסע בנוגע לביקור במדינות ו/או באזורים שבכוונתו לבקר. לשם כך מומלץ לנוסע אל משרד החוץ והמטה ללוחמה בטרור אתר . http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx למען הסר  ספק יובהר במפורש, כי טרוולרטורס אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שההזמנה הושלמה.
חיסונים:  באחריות הנוסע לבדוק  הדרישה לחיסונים ולעיין באתר משרד הבריאות. www.health.gov.il
הריון: מובהר בזאת שנשים הרות בכל שבוע שהוא המחליטות לטוס על אחריותן חייבות להצטייד באישור רפואי חתום באנגלית על תקינות ההיריון ,שלא חלה כל מניעה לטוס ולא קיים חשש ללידה מוקדמת. חובה על נשים בהריון  לבטח עצמן בביטוח נסיעות מקיף ומתאים. נשים בהריון משבוע 27 אינן רשאיות לטוס.
תינוקות: עד גיל שנתיים פחות יום במועד הטיסה חזרה ארצה לא מזכה במושב במטוס ואינו מקנה זכות ודאית לעריסה /מטען או מושב מיוחד כל בקשה תועבר לידיעת חברות התעופה והנ'ל  יעשו כמיטב יכולתם לאשרה והכל בהתאם לאפשרויות.
בקשות מיוחדות: אוכל בטיסות סדירות -במידה ומוגש .(צמחוני/כשר) יש להודיע על כך לפחות שני ימי עבודה לפני מועד הטיסה. הבקשה תועבר לחברות התעופה ואספקתם תהיה באחריותם הבלעדית. ברב חברות השכר, LOW COST,טיסות פנימיות בחול ,טיסות אל על מסוג אפ ובחלק מהטיסות הסדירות בהתאם לסוג הכרטיס שנרכש אין הגשת אוכל כלולה במחיר הכרטיס ,על הנוסע לוודא הפרטים מול סוכן הנסיעות .כבודה: כל נוסע רשאי לשאת מטען למטוס על פי חוקי חברת התעופה. המשקל המותר עשוי להשתנות בין חברה לחברה ותיק יד בתא הנוסעים. עד 8 ק"ג. בחלק מחברות התעופה מחיר הכרטיס לא כולל תשלום עבור הכבודה, התשלום יכול להיעשות מבעוד מועד באמצעותנו או ישירות באתר של חברת התעופה. באחריות הנוסע לברר זאת מול סוכן הנסיעות. חברות התעופה רשאיות לגבות תשלום נוסף בגין ציוד סקי, ומטען עודף. הובלת הכבודה היא באחריות הבלעדית של המוביל ובמידה ולא הגיעה  ליעדה יש לפנות ולדווח על כך מידית לנציגות חברת התעופה בשדה.
מושבים במטוס : בקשות למושבים בטיסות סדירות במחלקת תיירים יוזמנו בהתאם לזמינות המושבים הפנויים ולחברת התעופה הזכות לשנותם גם לאחר שאושרו בפועל. מושבים מועדפים כרוכים בתשלום נוסף. בטיסות לאו קוסט ,צ'רטר  ובחלק מחברות התעופה הסדירות לא ניתן כלל להזמין מראש  מושבים ללא תשלום , הזמנת המושבים כרוכים בתשלום  נוסף.
מלון: בהזמנת חבילות נופש )טיסה ומלון)המלון המוזמן הינו בגדר בקשה עד לאישורו הסופי של הספק ,טרוולרטורס אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים המוצעים לפיכך אישור ההזמנה מותנית בזמינות המוצר ומחירו בפועל אצל ספק התיירות . במידה והמלון בתפוסה מלאה תוצע אלטרנטיבה  למלון אחר לעיתים במידה וישודרג בתוספת מחיר. במקרה של תפוסת יתר במלון הנוסע יועבר למלון חלופי באותה רמה. אישור על זמינות המלון יימסר לנוסע בטלפון או במייל. המלונות בחול מדורגים בהתאם להגדרת משרד תיירות מקומי ואינם זהים ברמתם בכל מקום בעולם. מערכת מיזוג אויר או בריכות השחייה בארצות מסוימות מופעלות עד תאריך סיום העונה החמה בהתאם לנהוג בכל מדינה .לעיתים בתי מלון מציעים שירותים נוספים כגון אינטרנט,  סאונה ,חניה, ספא וכדומה הניתנים תמורת תשלום נוסף ,צריכת מוצרים נוספים אלו ישולמו ישירות במלון .קבלת החדרים החל משעה 14.00 ופינוי החדרים עד שעה 11.00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות .בהזמנת חדרים סטנדרטים לא ניתן להבטיח מראש חדר בקומה מסוימת, חדר פונה לנוף הים או הבריכה ,אגף מסוים, חדרים מותאמים לנכים ,מיטות זוגיות ,חדרים צמודים או מקושרים. אם זאת ניתן להפנות הבקשות למלון והן ומותנות באפשרויות המלון. בחלק מהיעדים תתכן גביה של מס מקומי שישולם ישירות בחול.
ארוחות: חצי פנסיון או הכל כלול הנן בחדר האוכל המרכזי ,כל  ארוחה שהיא במסעדות השונות של המלון א-לא קארט לא כלולות במחיר המלון וכרוכות בתשלום נוסף. כמו כן באחריות אורחי המלון לבדוק בהגעה למלון  מה כלול במדיניות " הכל כלול" .במקרה והנוסע מתכוון להגיע למלון אחרי השעה שש בערב, יש להודיע לסוכן הנסיעות מראש בעת ההזמנה הדיווח יעובר לידיעת המלון .הנוסע יכול גם הוא להודיע למלון בטלפון בעת שהותו בחול. במידה ולא נמסרה הודעה מראש יתכן ולא ישמר עבורו החדר המוזמן. אם נתקלתם בבעיה כלשהיא במהלך השהות במלון  בטיסות או בחברת ההשכרה עליכם להתקשר למספר החרום המופיע על גבי השובר וליידע את המלון ואת הסוכן בארץ בזמן אמת על מנת שנוכל לעזור בזמן אמת.
העברות וסיורי בחירה: בחבילות נופש הכוללות העברות מהשדה למלון מתבצעות באמצעות אוטובוסים של נציגות ספק התיירות. האוטובוס הוא מאסף ולכן הנסיעה עשויה להתארך עקב הורדה ואיסוף נוסעים בבתי המלון . סיורי בחירה בחול מוצעים ומבוצעים על ידי משרדי תיירות מקומי מותנים במינימום משתתפים והנן באחריות הבלעדית של הספק בחול .
השכרת רכב: על המזמין רכב לקרוא היטב את תנאי ההתקשרות שעל השובר טרם צאתו מהארץ .על הנהג להתייצב בדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב  בחו"ל  כאשר ברשותו שובר הרכב על שם הנהג ,כרטיס אשראי בינלאומי תקף, רישיון נהיגה בינלאומי תקף הכולל תמונה ורישיון ישראלי מתורגם תקף על שם הנהג. הנהיגה ברכב היא על שמו של הנהג הרשום ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם נרשם בתחנת ההשכרה כנהג נוסף הציג המסמכים הדרושים ושילם הביטוח המתאים .השימוש ברכב מוגבל למדינה שבה נמסר ,נוסע המתכנן  לצאת עם הרכב למדינה אחרת עליו להודיע מראש לסוכן הנסיעות .על הנהג לדווח לסוכן אם גילו מתחת לגיל 24 שנים. חברת ההשכרה לא מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים אלא לקבוצת הרכב אליה הוא שייך לפי זמינות הרכבים  בזמן האספקה.
ביטוח נסיעות: חובה לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לתאריכי הנסיעה מרגע אישור ההזמנה והכרטוס . ביטוח מקיף נרחב ומתאים לצרכי הנוסע, מצבו הרפואי והגיל. על מנת לכסות הוצאות בשל דמי ביטול הנקבעים על ידי ספקי השירות .ביטוח המכסה ביטול הנסיעה מסיבה רפואית בשל אירוע פתאומי וביטוח המכסה סיכונים אפשריים אשפוז ונזקים שעלולים להיגרם במהלך השהיה בחו"ל עקב תאונות, מחלות, אשפוז, אובדן כבודה, מוות והטסה רפואית. האחריות הבלעדית לתוצאות אי רכישת הביטוח תחול על הנוסע בלבד .מובהר כי מלוא האחריות לביטוחים עצמם חל על החברה המבטחת. ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך.ניתן לעשות ביטוח נסיעות  גם באמצעות טרוולר טורס  -נא לציין  מראש את  בקשתכם  להוסיף ביטוח נסיעות.
קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה מיד עם קבלתם ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו: כרטיסים, שוברי מלון ,שוברי רכב ואו כל שובר הזמנה אחר ,לוודא כי איות שמו זהה לאיות בדרכון ,וכי הפרטים והשוברים תואמים את ההזמנה .מובהר בזאת שבגין כל שינוי או עדכון שהנוסע מבקש לעשות לאחר הכרטוס יישא בתשלום דמי ביטול או שינוי לפי חוקי הספק. כל התייקרות בהיטל הדלק, מיסי נמל, היטלי ביטחון שתכנס לתוקף לפני שנעשה הכרטוס והתשלום ,תחול על הנוסעים.מסמכי נסיעה של טיול מאורגן, חבילות נופש, טיסות צ'רטר, טיסות קבוצתיות , יתקבלו  מהספקים סמוך למועד היציאה.
ביטול עסקה על ידי הנוסע לאחר אישור ההזמנה יעשה בכתב בפקס או במייל ע"י הלקוח מול הגורם אשר ממנו נרכש הכרטיס. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת בקשת הביטול במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה יהיה יום שבתון בארץ או בחול יחשב יום הביטול מיום העבודה הבא אחריו. יש לוודא בטלפון עם הסוכן את קבלת הבקשה לביטול, הודעות ביטל בעל פה אינן  תקפות.
אחריות: טרוולר טורס הנה משרד נסיעות המקשרת, מתווכת בין הנוסעים לבין ספקי השירותים ומזמינה עבורכם את שירותי התיירות בכפוף לזמינותם , אולם לא תישא באחריות לכל שיבוש או מחדל בלתי צפוי של השירותים המוזמנים אצל ספקי השירותים השונים שאינן בשליטת סוכנות הנסיעות  כגון ביטול / שינוי / אובדן כבודה / עיכוב בלתי צפוי של הטיסות או כל גורם אחר אשר אירעו עקב נסיבות כוח עליון לרבות שביתות ,אסונות טבע, שיטפונות, שלג, ערפל, מלחמה, הפיכה צבאית ,רישום יתר, מזג אויר קיצוני, פשיטות רגל,תקלות טכניות במטוס שאינן בשליטת החברה. במידה ויש תלונה או טענה של נוסע כנגד החברה היא תוצג בכתב לא יאוחר מ 15  יום לאחר חזרת הנוסע ארצה.

חילוקי דעות:
מוסכם ומוצהר כי בכל מקרה בו תוגש תביעה או כל מקרא של מחלוקת עם/כנגד החברה, תהה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר כפר סבא, אזור השרון, או תל  אביב יפו בלבד.  
זיכויים והחזרים :אחרי היציאה מהארץ לא יוחזרו כספים בשל שירותים לא מנוצלים כגון ארוחות, מלון ,מקומות ישיבה, מזוודות, כניסות לאתרים ,סקי פס, סיורים או כל שירות אחר  שהוזמן ולא נוצל בפועל. במקרה ויידרש החזר כספי הסכום יוחזר ללקוח בשקלים לאחר שההחזר הכספי יתקבל מהספקים (60 עד 90 יום). סך הסכום בשקלים יחושב על פי שער המטבע היציג הידוע ביום התשלום ודמי ניהול בסך 5% יקוזז מהסכום להחזר בהתאם.